درخواست نمایندگی

۳۵۴۳ ۱۷۱ ۰۹۱۵

علی صائبی

 واحد فروش

۳۵۴۳ ۹۱۷ ۰۹۱۵

۳۵۴۳ ۹۲۵ ۰۹۱۵

۳۵۴۳ ۸۰۸ ۰۹۱۵

۳۵۴۳ ۰۲۶ ۰۹۱۵

تلفن ثابت

۳۵۴۳ ۹۱۰۰ – ۰۵۱

۳۵۴۳ ۹۱۰۱ – ۰۵۱

 فکس 

۳۵۴۳ ۴۳۸۵ – ۰۲۱

 سامانه پیامکی

۳۵۴۳ ۳۳۷۱ ۱۳ ۵۰۰۰

 ایمیل

info@fooka.ir

شبکه های اجتماعی

    آدرس

خراسان رضوی – سبزوار – کیلومتر ۶ جاده تهران

فرم درخواست تماس