فوکاچوب نماد خلق یک خاطره زیبا

اُه … اُه … اُه …

کسی اینجا نیست …

بیا بریم از اینجا