اُه … اُه … اُه …

کسی اینجا نیست …

بیا بریم از اینجا

 

 

فوکاچوب نماد خلق یک خاطره زیبا